Условия за ползване на сайта на Народно читалище " Д-р Петър Берон 1926 г. "

 

 

Общи условия

 

В този уебсайт са включени материали с текст, снимки и други изображения, които са защитени от авторското право и/или други права върху интелектуалната собственост. Всички авторски права или други права върху интелектуалната собственост са притежание на Народно читалище “Д-р Петър Берон 1926 г.” или използването им е разрешено от собственика (собствениците) на тези права за целите на този уебсайт.

 

Ограничаване на отговорността

 

В този уебсайт може да има връзки към външни уебсайтове. Народно читалище “Д-р Петър Берон 1926 г.” не поема отговорност за външните сайтове. Народно читалище “Д-р Петър Берон 1926 г.” не носи отговорност за собствениците или операторите на тези уебсайтове или за стоки и услуги, предоставени от тях, нито за тяхното съдържание; не приема и не се обвързва с условия, гаранции или други декларации, свързани с тях, и не приема задължения, свързани с тях (вкл. задължения, произтичащи от иск за нарушаване на правата върху интелектуалната собственост на трети лица, въз основа на съдържанието на някой от уебсайтовете, към които има връзки, включени в този сайт).

Информацията в този уебсайт е от общ характер и не трябва да разчитате на нея при вземането на решения. Народно читалище “Д-р Петър Берон 1926 г.” прави всичко възможно информацията, която е част от този уебсайт, да е вярна към момента на включването й, но не носи отговорност за действия, предприети от Вас вследствие на доверяване на такава информация, както и за загуби или щети, причинени от такова действие.

 

 

Имате право

 

• на достъп до която и да е част от този уебсайт;

• на копие от една или повече страници от този уебсайт за ваша лична употреба;

• да използвате, копирате и разпространявате материали (текст и изображения) от този уебсайт, само след получено изрично разрешение за това от администраторите на сайта , като при това посочвате този уебсайт като източник на съответната информация.

 

 

 

Нямате право

 

• да възпроизвеждате (чрез разпечатване, запазване върху носител или по друг начин), разпространявате (вкл. разпространяване на копия), излъчвате, променяте по какъвто и да е начин, както и по друг начин да използвате материали, включени в този уебсайт, освен по начините, описани в раздела "Имате право". Тези ограничения важат за целите материали или части от тях;

• да премахвате от материалите, копирани или разпечатани от този уебсайт, предупредителните бележки за авторско право, търговски марки или друга интелектуална собственост, съдържащи се в оригинала.

 

 

Промени в общите условия

 

Народно читалище “Д-р Петър Берон 1926 г.” може периодично да извършва промени в общите условия и в ограничаването на отговорността, установени по-горе. При влизането си в този уебсайт Вие приемате действащите в момента Общи условия, както и ограничаването на отговорността, така че би следвало да ги преглеждате при всяко посещение на сайта.

 

Промени и поддръжка на уебсайта - добросъвестно ползване от Потребителите на Сайта.

 

Народно читалище “Д-р Петър Берон 1926 г.” се задължава да предоставя коректно информацията относно дейността си, която публикува в Сайта.

 

Народно читалище “Д-р Петър Берон 1926 г.” има право да публикува на Сайта всякакъв вид информация и съдържание, пряко или непряко свързано с дейността, която извършва в и под формата на новини, статии, публикации чрез текстови и графични елементи.

 

Народно читалище “Д-р Петър Берон 1926 г.” има право да запазва материали и информация, използвани и разположени на сървъра на Сайта и да ги предоставя на съответните държавни органи и институции в случаите, когато това е разумно необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Народно читалище “Д-р Петър Берон 1926 г.”, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод използването и/или разпространението на съдържание, публикувано в Сайта.

 

С цел гарантиране надеждността и сигурността на съдържанието, публикувано на Сайта и услугите, които Народно читалище “Д-р Петър Берон 1926 г.” предоставя, Народно читалище “Д-р Петър Берон 1926 г.”си запазва правото да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на Условията за ползване на Сайта.

 

Народно читалище “Д-р Петър Берон 1926 г.” има правото да публикува съдържание и информация, включително и не само под формата на анкети, установяване на обратна връзка с Потребителите на Сайта с оглед подобряване на качеството на услугите, които Народно читалище “Д-р Петър Берон 1926 г.”предоставя. Участието в тези дейности от страна на Потребителите на Сайта е доброволно.

 

Народно читалище “Д-р Петър Берон 1926 г.” има задължение да информира Потребителите на Сайта за целите на дейностите, които извършва чрез формите за контакт с тях, включително и не само чрез анкети, публикувани на сайта. Информацията, получена от Потребителите на Сайта ще бъде използвана само и единствено от служители на Народно читалище “Д-р Петър Берон 1926 г.”, които се задължават да не предоставят тази информация на трети лица под каквато и да е форма с каквато и да е цел, освен в предвидените от закона случаи. Народно читалище “Д-р Петър Берон 1926 г.” се задължава да използва и обработва законосъобразно и добросъвестно информацията и съдържанието, което е получила от Потребителите на Сайта.

 

Повече информация виж в Политика за защита на личните данни.

 

Народно читалище “Д-р Петър Берон 1926 г.” е регистрирана като Администратор на лични данни според нормите и разпоредбите на Българското законодателство и като такъв се задължава да не предоставя на трети лица, освен в случаите на грубо нарушение на настоящите Условия или Злоумишлено действие от страна на Потребител на Сайта, информация, данни или какъвто и да е вид съдържание, което може да се определи като "лични данни".

 

 

Народно читалище “Д-р Петър Берон 1926 г.” няма задължението, обективната възможност и не контролира използването на всякакъв вид съдържание и/или информация, разположени на Сайта, от страна на Потребителите с цел изпращане, предаване, разпространяване или предоставянето на такива на трети лица по какъвто и да било начин и с каквато и да е цел.

 

Народно читалище “Д-р Петър Берон 1926 г.” не носи отговорност към Потребителите и трети лица за пропуснати ползи и нанесени щети, настъпили вследствие изтриването на данни, информация, или какъвто и да е вид съдържание, разположено на Сайта; спирането, променянето или ограничаването на услугите и/или ресурсите, разположени на Сайта; изтриването, модифицирането, загубването на данни, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни за Потребителите на Сайта.

 

Народно читалище “Д-р Петър Берон 1926 г.” не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, вследствие използването на съдържание, данни, ресурси, информация и функционалности, които Сайта предоставя на своите Потребители.

 

Употреба на съдържание

 

Съдържанието в Сайта - текстова, графична, аудио и видео информация, данни, ресурси, функционалности и всякакъв видсъдържание, публикувано и използвано за надеждното функциониране на Сайта, е собственост на Народно читалище “Д-р Петър Берон 1926 г.”. То не може да бъде възпроизвеждано с каквато и да е цел, под каквато и да е форма и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на Народно читалище “Д-р Петър Берон 1926 г.”.

 

Всяко съдържание, станало достояние на Потребителите чрез използването на сайта е доброволно публикувано от Народно читалище “Д-р Петър Берон 1926 г.” на Сайта, предоставено е на Потребителите само с информационна и рекламна цел и можеда бъде употребявано единствено и само във връзка с информирането на Потребителите.

 

Народно читалище “Д-р Петър Берон 1926 г.” може да публикува в Сайта линкове към други сайтове. Те са предоставени за удобство и информация на Потребителите на www.pberon1926.com и като такива Потребителите имат право да ги използват на своя отговорност. Съдържанието на тези сайтове не е свързано с Народно читалище “Д-р Петър Берон 1926 г.” и то не носи отговорност за поддържането на точно, достоверно и пълно съдържание в тях.

 

Права и задължения на Потребителите

 

Потребител, приел Условията на Сайта, има правото да използва услугите, ресурсите и информацията, достъпни на Сайта, освен в случаите, когато е налице нарушение на тези Условия, както и Злоумишлено действие от негова страна.

Потребителите на Сайта (https://www.pberon1926.com/) имат право по всяко време и по собствено усмотрение да прекратят или спрат ползването на предоставяните от Сайта съдържание, информация, ресурси и функционалности.

Количката е празна