Правилник за провеждане на обучителния процес

 

 

 

 

 

 

 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Д-р ПЕТЪР БЕРОН 1926 г.”

 

П Р А В И Л Н И К

за

провеждане на учебнитe часове в Музикалната  школа, Класа по поп и джаз пеене, Школите по изкуствата и Езиковата школа.

 

1.  В Музикалната школа, Школите по изкуствата и Езиковата школа при НЧ „Д-р Петър Берон 1926 г.” , се обучават  деца и възрастни.

2.  Учениците в Музикалната школа, Школите по изкуствата и Езиковата школа се обучават на пълна  или половин такса. За второ дете отстъпката от пълна такса за обучение е 10 %.

       3.  За всички свои ученици  читалището  организира  концерти и продукции.

4.  Всеки ученик  в  Музикалната школа, Школите по изкуствата и Езиковата  школа декларира своето желание за обучение чрез попълване на регистрационен формуляр за записване.

5.  За стартиране на обучителния процес всеки ученик внася една месечна такса.

6.  Таксите  на различните школи  се внасят от 1-во до 24-то число на  месеца по три възможни начина: 1) През сайта на читалището (без банкова такса); 2) По банков път; 3) Чрез каса на EasyPay. От 25-то число до края на месеца системата за плащане на такси е затворена.

7.  Часовете в Музикалната школа и Класа по поп и джаз пеене са  индивидуални и се провеждат  два пъти в седмицата по предварително уточнен график.

8.  Часовете в Школите по изкуствата и Езиковата школа  са  групови или индивидуални  и се провеждат два пъти в седмицата по специално изработени графици.

9.   Когато ученик от Музикалната и Езиковата школа и Класа по поп и джаз пеене е възпрепятстван, и не може да спази уговорения ден и час за неговия урок, трябва да се обади минимум 24 часа преди урока за промяна на часа и датата на неговото провеждане.

10.  Ученик, който не спази задълженията си по горната точка, губи възможността  за провеждане на урока на друга дата, освен ако не са налице форсмажорни обстоятелства.

11.  Провеждане на урок на друга дата поради ангажимент на ученика в Школите по изкуствата и Езиковата школа  не е възможно, поради груповия характер на обучението.

12.  При еднократно отсъствие на ученик от урок в Школите по изкуствата не се  възстановяват сумите за пропуснатия урок.

13.  Когато по вина на читалището не се проведе урок в  Музикалната школа, Класа по поп и джаз пеене, Школите по изкуствата и  Езиковата школа, НЧ „Д-р Петър Берон 1926 г.” се задължава  да  възстанови пълната сума за пропуснатия урок на учениците или да им предложи друга дата за  провеждането му.

14.  При наличие на неплатени такси, след писмено уведомление до родителите, учениците нямат право да посещават занятия в читалището.

15.  Таксите за обучение в Музикалната школа, Класа по поп и джаз пеене, Школите по  изкуствата и Езиковата  школа за  всяка нова учебна година се определят със Заповед на Настоятелството на читалището.

 

Председател на НЧ „Д-р Петър Берон 1926 г.“ - Надежда Захариева

 

 

 

Количката е празна