Правилник за провеждане на обучителния процес

 

 

 

 

 

 

 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Д-р ПЕТЪР БЕРОН 1926 г.”

 

П Р А В И Л Н И К

за

провеждане на учебнитe часове в Музикалната  школа, Класа по поп и джаз пеене, Школите по изкуствата и Езиковата школа.

 

1. В Музикалната школа, Школите по изкуствата и Езиковата школа при НЧ „Д-р Петър Берон   1926 г.” , се обучават  деца и възрастни.

2. Всеки обучаващ се  в  Музикалната школа, Школите по изкуствата и Езиковата  школа       декларира своето желание за обучение чрез попълване на   регистрационен формуляр за записване.

3. За всички свои възпитаници  читалището  организира  концерти и продукции.

4. Възпитаниците в Музикалната школа, Школите по изкуствата и Езиковата школа се    обучават на пълна  или половин такса.

5. За второ дете от семейство се ползва 20 % намаление от таксата, като същата се внася по банковата сметка на читалището.

6. Таксите  на различните школи  се внасят от 1-во до 15-то число на  месеца по три възможни начина: 1) През сайта на читалището (без банкова             такса);      2) По банков път; 3) Чрез каса на EasyPay.

7. Часовете в Музикалната школа и Класа по поп и джаз пеене са  индивидуални и се провеждат  два пъти в седмицата по предварително уточнен           график.

8. Часовете в Школите по изкуствата и Езиковата школа  са  групови (минимум 6 души) или индивидуални,  и се провеждат два пъти в седмицата по              специално изработени графици.

9. Когато възпитаник от Музикалната, Езиковата школа и Класа по поп и джаз пеене е възпрепятстван, и не може да спази уговорения ден и час за           неговия урок, трябва да се обади минимум 24 часа преди урока за промяна на часа и датата на неговото провеждане.

10. При неспазване на задълженията  по горната точка се губи възможността  за провеждане на урока на друга дата, освен ако не е налице уважителна     причина от личен характер или внезапно заболяване, като за целта се представи от родителя извинителна бележка.

11. Провеждане на урок на друга дата поради отсъствие от груповите занимания в Школите по изкуствата и Езиковата школа  не е възможно, поради       груповия характер на обучението.

12. При еднократно отсъствие в рамките на месеца при груповото обучение в Школите по изкуствата и Езикова школа не се  възстановяват сумите за       пропуснатия урок.

13. Когато по вина на читалището не се проведе урок в  Музикалната школа, Класа по поп и джаз пеене, Школите по изкуствата и  Езиковата школа, НЧ   „Д-р Петър Берон 1926 г.” се задължава  да  възстанови пълната сума за пропуснатия урок на учениците или да им предложи друга дата за                       провеждането му.

14. При наличие на неплатена месечна такса, след писмено уведомление до родителите, учениците нямат право да посещават занятия в читалището.

15. Таксите за обучение за  всяка нова учебна година се определят със Заповед на Настоятелството.

 

                                                                      Председател на НЧ „Д-р Петър Берон 1926 г.“ - /Надежда Захариева/

 

 

 

 

 

 

 

 

Количката е празна