ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

  СЪБРАНИЕТО ЩЕ ПРОТЕЧЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Приемане на промени  в Устава и обявяването му в Агенция по вписванията.

2. Избор на ново Настоятелство и Проверителна комисия и освобождаване на досегашните членове на Настоятелството и Проверителната комисия от длъжност и от отговорност.

3. Избор на Председател на Читалището и освобождаване от длъжност и отговорност на досегашния председател

4. Разни.

    В случай, че в определения час не се явят необходимия брой членове, с оглед наличие на кворум за провеждане на ОС, същото ще се отложи с един час и ще се проведе от 19:00 ч.

 

София,   08.05.2024 г.                                                      От Настоятелството

Количката е празна